Kategorie

Informacja

ProducenciPodmiot nadzorujący

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
tel. (32) 208-74-68, 208-74-70, 208-74-75
fax: (32) 208-74-69

e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

strona www

Regulamin

§ 1 Warunki ogólne

 1.     Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie: www.e-dlazdrowia.pl (zwanej dalej -Stroną www) prowadzona jest przez: PiKS Farm Paulina Siwek ul Niepodległości 3 62-700 w Turku REGON 022472816 , NIP:6681851971; tel. 32 254 31 60 ; adres poczty elektronicznej: dlazdrowia@interia.pl, zwaną dalej Apteką. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2.     Zezwolenie na prowadzenie apteki znajduje się pod podanym linkiem.

§ 2 Oferta

 1.     Wszystkie produkty sprzedawane w Aptece zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
 2.     Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków na receptę.
 3.     Apteka prowadzi obrót detaliczny produktami leczniczymi i nie prowadzi obrotu hurtowego.
 4.     Wszystkie użyte na stronie internetowej nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm farmaceutycznych.
 5.     Zawartość strony www.e-dlazdrowia.pl, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia produktów podlegają ochronie prawa polskiego. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie informacji będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
 6. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 2015r., sprzedaż produktów leczniczych, które zawierają w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym prowadzona jest wyłącznie w aptece stacjonarnej - ogóólnodostępnej i może być ograniczona , zawieszona lub wycofana w przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości niezgodnych z w/w ustawą, a powstała z przyczyn niezależn ych od apteki.
 7. Opisy produktów znajdujące się na stronie internetowej www.e-dlazdrowia.pl służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy produktów mają formę skróconą. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
 8.     Ceny opisane na Stronie www są podane w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 9.     Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 10.     Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 11.     Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.
 12.     Ceny produktów na stronie www.e-dlazdrowia.pl oraz organizowane akcje mogą się różnić od oferty apteki ogólnodostępnej.

 

§ 3 Składanie zamówień i ich realizacja:

 1.     W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Aptekę na Stronie www Kupujący zobowiązany jest wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2.     Rozliczenia transakcji odbywa się poprzez dokonanie przelewu na wskazane w zamówieniu konto.
 3.     Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy apteki stacjonarnej Dla Zdrowia mieszczącej się w Katowicach przy ul Tysiąclecia 82 .
 4.     Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie przez kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) kupującego, adres, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia.
 5.     Apteka realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, złożone przez osoby fizyczne lub przez spółki tych osób lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Polski.
 6.     Wybranie funkcji „Potwierdzam zamówienie” jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. Zamówienie nie może zostać zmienione, pod względem jego zawartości.
 7.     Kupujący, który wybiera formę płatności, powinien dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione w Aptece towary w terminie 5 (pięć) dni od dnia złożenia zamówienia, na rachunek Apteki w ING Bank Śląski 16 1050 1298 1000 0092 1374 4379
 8.     O aktualnym przewidywanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem informujemy w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta.
 9.     Realizacja i wysyłka produktów następuje nie później niż w ciągu 5 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:
 10.     Daty wpływu przelewu na konto apteki w przypadku przelewu tradycyjnego
 11.     Złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówka za pobraniem.
 12.     Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 13.     Formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych
 14.     Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia przez kupującego.
 15.     Istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego
 16.     Zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.
 17. Apteka może anulować zamówienie w przypadku stwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za właściwą realizację zamówień niezgodności z przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP oraz UE.
 18. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub (na wyraźne życzenie Kupującego) faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Aptekę faktury jest wskazanie przez kupującego w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 19.     Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 4 Płatności oraz dostawa towaru

 1.     Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówiony towar: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Apteki; przy odbiorze przesyłki od Poczty Polskiej bądź przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej lub In Post Paczkomaty;
 2.     Zamówiony przez kupującego produkt Apteka wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub In Post bądź przygotowuje do odbioru w Aptece Dla Zdrowia ul Tysiąclecia 82 40-871 Katowice
 3.     Sposób dostawy wybiera kupujący w momencie składania zamówienia.
 4.     Towar wysyłany przez Aptekę za pośrednictwem Poczty Polskiej ma status "paczki biznesowej” (standardowy czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski - od 1 do 3 dni).
 5.     Kupujący uiszcza koszty dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Apteki w dziale Dostawa. W przypadku gdy zamówienie mieści się w odpowiednich kryteriach wagi i wartości, podanych w dziale Dostawa koszt przesyłki pokrywa Apteka.
 6.     W przypadku gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami transportu (również powrotnego) zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie www.e-dlazdrowia.pl w dziale Dostawa.
 7.     Apteka zapewnia wysyłkę produktów w standardowym opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.
 8.     Przed odbiorem przesyłki od dostawcy (Poczta Polska,) kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 9.     W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, apteka ponownie wyśle kupującemu zamówiony towar w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uszkodzonej przesyłce.

§ 5 Reklamacje i zwroty

 1.     Zgodnie z ustawą z dn. 25.12.2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22 poz 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 k.c. są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.     Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz 533 z późń. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.
 3.     Zwrócone towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z towaru.
 4.     Kupujący przesyła towar z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura) oraz kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji).
 5.     Koszt zwrotu pokrywa Kupujący . W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po otrzymaniu przesyłki, Apteka zwraca Kupującemu wyłącznie cenę sprzedaży towaru na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zwracanej przesyłki. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy po złożeniu zamówienia, lecz przed doręczeniem wysłanej już przesyłki lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki albo jej niepodjęcia w terminie, Apteka zwraca Kupującemu cenę sprzedaży towaru pomniejszoną o poniesione koszty przesyłki na rachunek wskazany przez kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę zwróconej przesyłki. Apteka nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6.     Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją: "zwrot towaru". Zwroty należy przesyłać na adres: Apteka Dla Zdrowia ul. Tysiąclecia 82 41-800 Katowice.
 7.     Apteka zwraca Kupującemu koszty przesyłki reklamacyjnej po uwzględnieniu reklamacji na rachunek wskazany przez kupującego.
 8.     W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy kupującego, Apteka nie zwraca kupującemu uiszczonej ceny. Na zlecenie kupującego, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej, Apteka odsyła ponownie towar na koszt kupującego.
 9.     W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej i otrzymaniu od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka wszczyna postępowanie reklamacyjne po 21 (dwadzieścia jeden) dniach od daty nadania przesyłki. Odszkodowanie za przesyłkę (produkty) o równowartości łącznej kwoty zamówienia wypłacane jest po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rozpatrzenia reklamacji z Poczty Polskiej, która może rozpatrywać reklamację w okresie 30 (trzydzieści) dni od momentu otrzymania złożenia reklamacji przez Aptekę.
 10.     Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 11.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 6 Ochrona danych

 1.     Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2.     Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Apteką a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.), tj. według siedziby Apteki.
 3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 05.05.2016